ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาพันธ์ฯ

วันที่ 20 ตุลาคม 2564

ศ.เกียรติคุณ พญ. สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่/ประธานการประชุม ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ เลขาธิการ นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส เหรัญญิก พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการสมาพันธ์ฯ และกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายจังหวัด เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพทยระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด19 โดยจัดให้มีการประชุมผ่านระบบออนไลน์ zoom ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ 14 วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30-16.00น. โดยได้มีพิธีมอบรางวัลบุคคลต้นแบบในการณรงค์ให้สังคมไทยปลอดบหุรี่ประจําปี2564 จํานวน 5 รางวัล ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ขอแสดงความกังวลที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ได้แสดงความจำนงในการแก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำเข้า จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในราชอาณาจักรและได้แสดงให้สังคมได้รับทราบอย่างชัดเจนว่าท่านสนับสนุนให้มีการจำหน่ายสินค้าบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเปิดเผย ซึ่งสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ มีความเห็นว่า การกระทำของท่านเป็นการสวนทางกับการสร้างความมั่นคงของชาติ เพราะสุขภาพที่สมบูรณ์ของประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่ความมั่นคงของสังคมและของประเทศชาติในระยะยาว ประกอบกับการดำเนินการทางการตลาดของบริษัทผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้าทั้งแบบที่ใช้น้ำยา E-Liquid และแบบแห้ง (Heat not Burn) มีพฤติกรรมในการส่งเสริมให้เยาวชนเข้าถึงการเสพติดนิโคตินที่ได้จากบุหรี่ไฟฟ้าอย่างชัดเจน จึงมีความเห็นร่วมกันว่าทางสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ที่มีภาคีเครือข่าย จำนวน 924 องค์กร ขอเรียกร้องให้ท่านยุติแนวคิดดังกล่าวเพื่อเห็นแก่ความมีสุขภาพที่ดี และไม่เป็นผู้ติดเสพติดนิโคตินในประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนของประเทศไทย

ระเบียบวาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ
1.1 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เริ่มบังคับใช้ภาษีบุหรี่ใหม่ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษี (พ.ร.บ.) สรรพสามิต พ.ศ.2560
1.2 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 สมาพันธ์ฯ ได้มอบหมาย นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมยาสูบ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศ ครั้งที่ 2/2564 จัดโดยกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
1.3 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 สมาพันธ์ฯ ได้มอบหมาย นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโครงการสนับสนุนการเข้าถึงระบบบริการ และยาเลิกบุหรี่แบบครบวงจรสำหรับผู้ประกันตน ครั้งที่ 3/2564 จัดโดยคณะอนุกรรมการด้านบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ
1.4 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการควบคุมยาสูบ จัดสัมมนาออนไลน์ ภาคีเครือข่ายด้านควบคุมยาสูบ 10 จังหวัดต้นแบบ(Mapping) บูรณาการงานควบคุมการบริโภคยาสูบในสถาณการณ์โควิด-19
1.5 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง สสส.
1.6 การขับเคลื่อนคัดค้านนายนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ที่ได้สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าให้ถูกกฎหมาย

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม วันพุธที่ 8 กันยายน 2564

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 คณะอนุกรรมการฝ่ายสังคม
3.2 คณะอนุกรรมการฝ่ายแรงงาน
3.3 คณะอนุกรรมการฝ่ายสาธารณสุข
3.4 คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานศึกษา
3.5 ฝ่ายทะเบียน รายงานจำนวนสมาชิกแนวร่วม
3.6 การดำเนินงานจาก ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
นัดประชุมครั้งต่อไปวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยฯ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.56ปี)
#หนังสือพิมพ์ประชาไทออนไลน์
#ธวัชชัยเฟื่องอนันต์รายงาน
#T.Newsman007Online
#ก๊อปนิวส์วาไรตี้ดอทคอม/เอกชัย/รายงาน0894981477

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

NEWS UPDATE TODAY